Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Preto aby sme ochránili vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 s účinnosťou od 25. mája 2018, aktualizovali sme naše Zásady ochrany osobných údajov.

 

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti PRO NAILS

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov našich web stránok je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohli  cítiť bezpečne keď nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní našich  webových stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov,  aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť PRO NAILS, s.r.o., IČO: 44492197 , so sídlom Gorkého 11/5, 909 01  Skalica, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo 22874/T (ďalej len „PRO NAILS“). Prevádzkovateľ zodpovedá za to, aby osobné údaje boli spracúvané v súlade s platnou legislatívou.   

 

Aké osobné údaje spracúvame o zákazníkoch a prečo?

V tejto časti sú opísané účely, na aké spracúvame osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracúvame na tieto účely a právne základy, na základe ktorých vykonávame takéto spracúvanie osobných údajov zákazníkov spoločnosti PRO NAILS.

1) Na spracovanie objednávok / nákupov

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • ·         dodanie objednaných/zakúpených výrobkov alebo služieb (vrátane upozornenia na doručenie alebo poskytovania informácií o dodávke);
 • ·         spravovanie platieb
 • ·         spravovanie prípadov vrátenia tovaru, sťažností a problémov so zárukou.

 

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • ·         titul, meno, priezvisko;
 • ·         kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • ·         identifikačné údaje firmy (adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH);
 • ·         osobné systémové číslo ID;
 • ·         informácie o platbe (napr. referencia transakcie, dátum transakcie);
 • ·         história platieb;
 • ·         informácie o objednávke, napr. aký výrobok bol objednaný alebo či sa má doručiť na inú adresu.

 

Právny základ: plnenie z kúpnej zmluvy. 


2) Na spravovanie a vedenie vášho používateľského účtu

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • ·         overenie na účel prihlásenia;
 • ·         zabezpečenie správnosti a aktuálnosti údajov;
 • ·         sledovanie histórie nákupov;
 • ·         spravovanie nastavení a údajov o histórii platieb a možnostiach platieb;

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • ·         titul, meno, priezvisko;
 • ·         kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • ·         používateľské meno a heslo;
 • ·         história nákupov;
 • ·         technické informácie o vašom počítači, mobilnom telefóne a ďalších používaných zariadeniach a ich nastaveniach;
 • ·         história platieb;
 •  

Právne základy:  Súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem. Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho záujmu na spracovaní vášho používateľského účtu.

 

3) Na propagáciu výrobkov a služieb

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • ·         zobrazovanie relevantných odporúčaných výrobkov, navrhovanie nákupných zoznamov, pripomenutie zabudnutého alebo nespracúvaného obsahu online nákupného košíka alebo uloženie nákupných zoznamov na zjednodušenie budúcich nákupov alebo podobné opatrenia;
 • ·         odosielanie priameho marketingu prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií a podobných elektronických komunikačných kanálov, ako aj pošty. Napríklad prostredníctvom realizácie kampaní alebo odosielania ponúk a pozvánok na udalosti, a to: všetkým zákazníkom, konkrétnemu segmentu alebo jednotlivým zákazníkom.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • ·         titul, meno, priezvisko;
 • ·         kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • ·         informácie o uskutočnených nákupoch;

 

Právne základy:

Registrovaní zákazníci - súhlas so spracúvaním osobných údajov

Príjemcovia e-mailov s novinkami a návštevníci webu - súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

4) Na plnenie zákonných povinností (napr. v súvislosti s požiadavkami zákona o účtovníctve, občianskeho zákonníka - zodpovednosť za výrobky, bezpečnosť výrobkov a predpisov na ochranou osobných údajov)

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • ·         na plnenie zákonných povinností spoločnosti PRO NAILS vyplývajúcich zo zákonov, súdnych alebo administratívnych rozhodnutí.

 

Na vyššie uvedený účel môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

 

 • ·         titul, meno, priezvisko;
 • ·         kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • ·         informácie o dátume nákupu, mieste nákupu, chybách/sťažnostiach týkajúcich sa výrobkov;
 • ·         informácie o platbe.

Právny základ: splnenie zákonných povinností.


Zdieľanie osobných údajov s príjemcami a prenos osobných údajov

Osobné údaje sa môžu na účel spracúvania poskytovať aj iným spoločnostiam, s ktorými spoločnosť PRO NAILS spolupracuje, napríklad v prípade poskytovania marketingu (tlač a distribúcia, mediálne agentúry a pod.), distribúcie a prepravy, platobných riešení a IT služieb. Keď zdieľame vaše osobné údaje s partnermi spoločnosti PRO NAILS, údaje musia byť spracúvané podľa pokynov spoločnosti PRO NAILS a na náš pokyn a len na účely kompatibilné s účelmi, na ktoré spoločnosť PRO NAILS údaje zhromaždila. Pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nebude vyžadovať neprimerané úsilie, oznámime im taktiež každú uskutočnenú opravu, výmaz alebo obmedzenia spracúvania vašich osobných údajov.

Okrem toho môže mať spoločnosť PRO NAILS právnu povinnosť poskytovať informácie vládnym orgánom (napr. polícii a daňovým úradom).  Spoločnosť PRO NAILS môže poskytovať osobné údaje aj spoločnostiam, ktoré poskytujú platobné riešenia (napr. poskytovatelia platobnej služby a banky) a podnikom, ktoré poskytujú prepravu bežného tovaru (napr. logistické spoločnosti a nákladní dopravcovia). V takýchto prípadoch musia partneri spracúvať údaje ako samostatní prevádzkovatelia osobných údajov v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov a pokynmi na spravovanie.

Uchovávanie osobných údajov

Spracúvanie prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. V praxi to znamená, že údaje odstraňujeme, keď už nie sú relevantné alebo potrebné na analýzu, priamy marketing alebo na iné účely, na ktoré boli zhromaždené. Každá manipulácia s osobnými údajmi prebieha za zachovania vysokej úrovne zabezpečenia a diskrétnosti.

Vaše práva a možnosti

Právo na prístup:

Chceme zachovať otvorenosť a transparentnosť o spracúvaní vašich údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov, máte právo požiadať spoločnosť PRO NAILS o vydanie potvrdenia o tom, či spoločnosť PRO NAILS spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak áno, máte právo získať prístup k u svojim osobným údajom, ktorý vám poskytneme vo forme tzv. registra (najmä, účel, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov osobných údajov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, doba uchovávania alebo kritériá na určenie doby uchovávania, informácie o zdroji zhromaždených osobných údajov).

Právo na opravu:

Kedykoľvek máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne. V rámci uvedeného účelu máte takisto právo na doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov.

Zákazníci, ktorí si vytvorili účet v na webovej stránke www.pronails.sk alebo na stránke www.opi.sk, môžu aktualizovať svoje údaje v časti Môj účet.

 

 

Právo na výmaz:

Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a to v týchto prípadoch: