Menu
Košík

Reklamačný poriadok

Postup pri reklamácii:

  • 1/ kontaktujte nás na email info@pronails.sk alebo telefonicky na t.č.: 034 / 664 5380 o Vašej reklamácii, v prípade možností pošlite aj fotku prípadnej chyby,
  • 2/ vhodne zabalený tovar pošlite na adresu PRO NAILS, s.r.o., Gorkého 11/5, 909 01 Skalica,
  • 3/ spolu s balíkom pošlite prefotenú faktúru a sprievodný list s popisom chyby.

 

Záručná doba na tovar predávaný spotrebiteľovi v internetovom obchode www.pronails.sk je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, najmä podnikateľ, platia pre takéto kúpne zmluvy individuálne dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Záručná doba je skrátená na 12 mesiacov, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Nekompletnosť zásielky, zjavné vady alebo viditeľné poškodenie tovaru, ktorý si kupujúci objednal od predávajúceho je nutné reklamovať do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@pronails.sk alebo telefonicky v pracovné dni na telefónnom čísle +421 948 801 019. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky, zjavných vád alebo viditeľného poškodenia tovaru budú uznané, len ak kupujúci hodnoverným spôsobom preukáže ich existenciu v čase (okamihu), keď tovar prevzal.

V prípade, ak kupujúci reklamuje skryté vady (t.j. iné ako nekompletnosť zásielky, zjavné vady alebo viditeľné poškodenie tovaru), je povinný doručiť predávajúcemu reklamáciu bez zbytočného odkladu (inak zodpovedá za spôsobenú škodu a/alebo zhoršenie reklamovaných vád) na e-mail: info@pronails.sk, pričom reklamácia musí byť dostatočne konkrétna (identifikácia kupujúceho, identifikácia reklamovaného tovaru, deň jeho doručenia kupujúcemu, podrobný opis vád a pod.).

Po obdržaní reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie v súlade s § 18 ods. 8 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon“ ) a poučí ho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka v zmysle  § 18 ods. 4 Zákona.

Pred zaslaním reklamovaného tovaru Predávajúcemu je Kupujúci povinný vopred kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle +421 948 801 019, e-mail: info@pronails.sk a až po dohode s predávajúcim reklamovaný tovar doručiť na adresu: PRO NAILS, s.r.o., Gorkého 5, 909 01 Skalica.

Odporúčame Vám tovar poistiť a zaslať ako list/balík doporučenou zásielkou. Zásielky na dobierku nepreberáme. Primeraná starostlivosť aj o reklamovaný tovar musí byť kupujúcim zachovaná.

Po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru na vyššie uvedenej adrese predávajúcim, sa reklamácia považuje za uplatnenú a začína sa reklamačné konanie.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, v súlade s § 18 ods. 4 Zákona, najneskôr však do 30 dní od začatia reklamačného konania, t.j. uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom mu bude doručený reklamačný protokol.

V prípade, ak kupujúci nepredloží v rámci reklamačného konania predávajúcemu doklad o kúpe, záručný list, alebo iný obdobný doklad preukazujúci trvanie ( t.j. neuplynutie ) záruky alebo ak reklamované vady boli spôsobené kupujúcim (poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru kupujúcim v rozpore s návodom na požívanie ... a pod ), zanikne právo kupujúceho voči predávajúcemu na záručnú reklamáciu tovaru.

Vo veciach vyššie neupravených sa reklamačné konanie riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 18 Zákona.

 

V Skalici, dňa 01.04.2015

Vaše súkromie si ceníme. Aj preto vám poskytujeme detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj nášho webu.