Menu
Košík

Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese PRO NAILS, s.r.o., Gorkého 11/5, 909 01 Skalica, info@pronails.sk.

Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na našej internetovej stránke www.pronails.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Nemožno odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

2. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť na našu adresu. Ich úhrada bude uskutočnená spôsobom, aký si vyberiete, a to buď prevodom na bankový účet alebo poštovným poukazom na adresu, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (spotrebiteľ).

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu PRO NAILS, s.r.o., Gorkého 11/5, 909 01 Skalica, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Upozorňujeme Vás, že zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovar.

 

 

Vaše súkromie si ceníme. Aj preto vám poskytujeme detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj nášho webu.